Podmínky používání webu

I. Obecná ustanovení
Portálem www.gastronaut.cz pro účely těchto podmínek se rozumí internetové stránky společnosti Smart Press, s.r.o., se sídlem Velflíkova 1417/12, 160 00 Praha 6, která je provozovatelem portálu www.gastronaut.cz (dále jen “Provozovatel”). Vlastníkem ochranné známky a domény Gastronaut.cz je nakladatelství Smart Press, s.r.o. Služby poskytované portálem www.gastronaut.cz (dále jen „Portál “) jsou veřejně přístupné. Provoz Portálu, používání služeb, práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů se řídí těmito Pravidly.
Používání Portálu je podmíněno souhlasem s těmito Pravidly, který vyjádří uživatel tím, že tento Portál používá. V případě porušení těchto Pravidel může Provozovatel uplatnit opatření v nich obsažená.

II. Autorská práva
Pro reprodukci nebo jakékoliv jiné užití textové či multimediální informace (obrázky, audiovizuální záznamy a zvukové záznamy) je vyžadován předchozí písemný souhlas Provozovatele. Není tedy dovoleno bez písemného souhlasu Provozovatele tyto webové stránky (jejich obsah, zdrojový kód, zvuk, grafické prvky, obrázky, texty, grafické plochy) jakkoliv dále kopírovat, zpracovávat, sdílet, měnit atp. Souhlas dále není třeba k použití textových informací z kalendária akcí, tyto informace byly pořadateli poskytnuty k volnému užití. Veškerý obsah těchto webových stránek, včetně zdrojového kódu, grafických prvků, obrázků, textů, grafických ploch, registrovaných značek a log podléhá autorským právům, jež náležejí Provozovateli, případně dílem dalším osobám, které postoupily právo k užití díla Provozovateli, a je tak chráněn v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění.
Upozornění na ochrannou známku „Gastronaut“
„Gastronaut – rozcestník dobrých chutí“ je ochrannou známkou společnosti Smart Press registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví. V případě jejího zneužití bude přistoupeno k patřičným právním krokům.

III. Chování uživatele
Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto Portálu se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky a těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
– zasahovat do bezpečnosti tohoto Portálu nebo jej jinak zneužívat;
– zasahovat do používání tohoto Portálu ze strany jiných uživatelů;
– využívat Portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv;
– zasílat na tento Portál zprávy obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
– vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů;
– pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
– šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, zejména zprávy či materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem jakkoli diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, pohlaví a které propagují protiprávní činnost či násilí.

IV. Odkazy na internetové stránky třetích stran
Stránky na tomto Portálu mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran. Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek třetích stran.
V případě, že internetové stránky třetích stran obsahují odkaz na stránky tohoto Portálu, v případě, že tyto odkazy a jejich obsah nebyl předem písemně schválen Provozovatelem, nenese Provozovatel žádnou odpovědnost za tyto odkazy.

V. Omezení poskytovaných služeb
Provozovatel má právo kdykoliv rozsah nebo obsah Portálu nebo nabídky Portálu změnit, či svěřit provozování Portálu třetím stranám (případně s tím, že tyto třetí strany budou mít přístup k důvěrným informacím o uživateli) nebo přestat Portál provozovat, za podmínky, že o takových změnách informuje uživatele v dostatečném předstihu, a to nejméně tři pracovní dny předem uvedením informace o změnách na stránkách tohoto Portálu nebo doručením zprávy na e-mailovou adresu uživatele.

VI. Závěrečná ustanovení
Provozovatel je oprávněn tato Pravidla kdykoli měnit. Provozovatel oznámí změny na internetových stránkách tohoto Portálu. Souhlas se změnou a aktuálním zněním těchto Pravidel vyjádří uživatel tím, že bude tento Portál nadále používat a využívat služeb Provozovatele.